/

/

/

/

Az 1962 óta működő intézményünkbe tanulóinkat a szakértői bizottságok javaslatai alapján vesszük fel. Ebben az értelemben iskolánk „bemenet - szabályozott” intézmény.

 

Munkánkat az határozza meg, hogy a hozzánk helyezett sajátos nevelési igényű tanulók részesülhessenek oktatásban, képzésben, egészségügyi ellátásban, gyógyító nevelésben, munkára való felkészítésben és szabadidős tevékenységben, oly módon, hogy ezek biztosítsák személyiségük legteljesebb kibontakozását szellemi, kulturális és egyéb területen egyaránt.

Tanulóink iskolai fejlesztésénél figyelembe vesszük a tanulási képességeiket, sajátos nevelési szükségleteiket, amelyek kielégítéséhez hozzáigazítva határozzuk meg a fejlesztési területek tartalmait és eljárásait.

Sajátos elveink, értékeink, céljaink, feladataink és azok tartalma, de a szervezeti keretek is tanulóink még eredményesebb nevelhetőségét szolgálják.

A gyermekek iránt érzett felelősség, a tudásba, a tudást közvetítő pedagógusokba vetett hit lehet garanciája egy pedagógiailag átgondolt, a szülők által is támogatott program megvalósításának.

 

 Buda Barna

 intézményvezető

Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei

 

Intézményünkbe a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 10-12.) javaslatai alapján vesszük fel tanulóinkat.

 

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét május 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig tölti be, a szülő kérje gyermeke felvételét az iskolába.

 

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:

 

 • szülő személyi igazolványát,
 • a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával,
 • szakértői bizottság által kiadott szakvéleményt.

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola intézményvezetője dönt.

ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

Alsó tagozat: 1-4. évfolyam

 

Ezen a tagozaton a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére helyeződik a hangsúly. A tanulók között meglévő eltérések, differenciált eljárások, tartalmak és oktatásszervezési megoldások, terápiák alkalmazását teszik szükségessé. A képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvés megismerésének, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek. A tanuló fejlesztésének hosszú folyamatában az aktuális igényeknek megfelelően kell módosulnia a pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló jellegének. Az első évfolyamon lehetőség van az egy év anyagának hosszabb időtartamot meghaladó elsajátítására. A hosszabb időkeret nagyobb esélyt nyújt az alapvető kultúrtechnikák eszközszintű elsajátítására, amennyiben megfelelő motiváltság mellett, ismétlődő folyamatában, állandó aktivitásban egyre önállóbb tanulási tevékenységre készteti a tanulókat. A gyógypedagógiai nevelés az egész gyermeki személyiség nevelésére törekszik.

Ebben a fejlődési szakaszban nagyobb hangsúlyt kap a tanulási, magatartási és viselkedési szabályok kialakítása és megerősítése.

Felső tagozat: 5-8. évfolyam

 

A felső tagozaton a tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési módszerek további fejlesztésére, a szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, az elsajátított tanulási szokásokra épül. Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység. A tanulás-tanítás folyamatában előtérbe kerül a verbális szint, de a tanulók fejlettségének megfelelően, differenciált módon jelen van a manipulációs és a képi szint is.

Középfokú nevelés – oktatás szakasza

A cél elsősorban az ismeretek megerősítése, szintetizálása, a tudáselemek rendszerbe illesztése, alkalmazása, a pályaorientáció, az önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása. A tanulók eltérő képességprofilja, iskolai életének különbözősége, egyéni fejleszthetőségi prognózisa esetén is kiemelt cél, hogy a tanulók a speciális szakiskola, - vagy az integrált keretek között történő - nevelés, oktatás során elsajátítsák azokat az ismereteket és készségeket, amelyek az önálló életvitelhez, a munkaerőpiacra történő belépéshez, és megmaradáshoz és az egész életen át tartó tanulás megalapozásához elengedhetetlenül szükségesek.

 

 

SPECIÁLIS SZAKISKOLA

A speciális szakiskola szakképző évfolyamain szakmai vizsgára történő felkészítés, vagy az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását nyújtó képzés folyik. Az államilag elismert, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítésekre és rész-szakképesítésekre való felkészítés esetén a szakképzési évfolyamok száma az OKJ-ban megjelölt képzési idő, illetve a Nemzeti alaptantervben biztosított lehetőség alapján – a sajátos nevelési igény típusához igazodó nyújtott képzési idő szerint történik. A szakképzési évfolyamokon is kiemelt szerepet kap a tanulók adottságaihoz igazodó készség- és képességfejlesztés, a komplex személyiségfejlesztés.

 

OKTATOTT SZAKMÁK

(Képzési idő 3 év)

 • Élelmiszer-, vegyiáru- és gyógynövény eladó (OKJ szám: 3134101)

 

 

 • Parkgondozó (OKJ szám: 2162202)

 

 

 • Sütőipari és gyorspékségi munkás (rész-szakképesítés)(OKJ szám: 2154102)

 

 

 • Szobafestő (rész-szakképesítés)(OKJ szám: 2158201)

 

 

Bővebben

Bővebben

Bővebben

Bővebben

FELNŐTTOKTATÁS

 • Felkészítő tagozat

 

Feladatunk az analfabétizmus, ill. félanalfabétizmus hátrányával küzdő felnőttek számára az alapműveltség közvetítése. A képzésben megszerzett alapműveltség nélkülözhetetlen számukra ahhoz, hogy eligazodjanak a kultúra legfontosabb útvesztőiben, és képesek legyenek további tanulásra, művelődésre. A legfontosabb, hogy ezen ismeretek segítségével be tudjanak kapcsolódni a szakirányú képzésbe, valamint képesek legyenek valamilyen szakképzettség megszerzésére. A megszerezett alapműveltség legyen számukra az ismeretek és a műveletek olyan komplex rendszere, amelyre a társadalomban való eligazodásban és a helyes társadalmi magatartásformák eredményes alkalmazásában mindannyiuknak szüksége van.

 

 • Felzárkóztató képzés

 

Feladatunk az alapműveltségre épülő általános műveltség közvetítése.

Olyan ismereteket és képességeket kell nyújtanunk számukra, melyek átfogják az általános alapműveltség általános iskolai körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait és korábbi (megszakított) iskolai tanulmányait, eredményeit, rendszerezve és kiegészítve ezeket.

Ebből kiindulva szeretnénk megteremteni számukra a munkaerő-piaci szakképzése, szakiskolai, ill. a középiskolai továbbtanulás lehetőségét. A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmi tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik a kommunikációs és a tanulási képességeiket kialakítva bennük az élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való képességek kifejlődését.

A képzésben alkalmat kaphatnak életvitelük, társadalmi létformáik, a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésére, így mindezekkel a korábbi iskolai kudarcaik kompenzálásával rehabilitációs lehetőséget biztosítunk számukra.

Módot nyújtunk a felnőtt tanulóknak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálásával rehabilitációs lehetőséget biztosítunk számukra.

Módot nyújtunk a felnőtt tanulóknak személyiségük minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására.

A kerettantervek alapján célunk, hogy a tananyag ne csak ismeretek rendszere legyen számukra, hanem a megismerési, tanulási és cselekvési módszerek elsajátítási eszköze is, valamint kifejezője az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveleteknek. A képzésben törekednünk kell a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb gyakorlati szintjének egyensúlyára, az ezek közötti (elméleti-gyakorlati) gondolkodási átmenetek létrehozására, hangsúlyt fektetve a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeire, a problémamegoldó és a kreatív működés biztosítására.

 

 • Felsőfokú és főiskolai szintű gyakorlati képzés

 

 • Pedagógus továbbképzés

 

 

 

 

Általános Iskola Speciális Szakiskola EGYMI Felnőttképzés Specialitások

A módszertani intézmény célja:

 

A városi és kistérségi óvodákban, iskolákban nevelt-oktatott gyermekekre, tanulókra vonatkozóan:

 

 • A beszéd- és mozgás-rendellenességből, a fogyatékosságból eredő hátrányok megelőzése, csökkentése, kompenzálása, a képességek kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük sérülésspecifikus szempontú támogatása.
 • Az integrált nevelés-oktatásban részt vállaló intézmények pedagógusainak szakmai segítése.
 • Célunk elérése érdekében együttműködés az integráló intézményekkel, az érintett gyermek, tanuló szüleivel, a társadalmi rehabilitációban részt vevő szervezetekkel.

EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SPECIALITÁSOK

Intézményünkben – sajátos helyzetünk miatt – szükségesek az alábbi, képzési profilunkhoz leginkább illeszkedő speciális tanórai és tanórán kívüli foglalkozások:

 

 • A tanulási képességet fejlesztő habilitációs foglalkozások
  (Pedagógiai célú habilitációs foglalkozás (a szakértői bizottság véleménye, egyéni szükséglet felmérése alapján)

 

  • Testséma, téri-, időbeli tájékozódás fejlesztése
  • Finom- és nagymotorika fejlesztése
  • Kommunikáció, játék
  • Számolási készség fejlesztése
  • Kommunikációs képességek fejlesztése
  • Figyelem, érzékelés, észlelés, emlékezet, gondolkodás fejlesztése
  • Szociális képességek fejlesztése

 

 • Egyéni felzárkóztatás és a tehetség kibontakoztatása

 

  • Tehetséggondozás
  • Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása

 

 • Logopédiai foglalkozások
 • Gyógytestnevelés
 • Zenei képességek fejlesztése
 • EEG – Biofeedback
 • Alapozó terápia
 • Művészeti képességek fejlesztése
 • Sindelar terápia

 

 • Tehetséggondozó szakkörök
  • Barkács szakkör
  • Bábszakkör
  • Háztartási ismeretek szakkör
  • Informatika szakkör
  • Fotószakkör
  • Irodalmi színpad
  • Kézműves szakkör
  • Képzőművészeti szakkör
  • Zenekar
  • Vöröskeresztes szakkör
  • Tömegsport
  • Úszás

ETNIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

Cigány kisebbségi oktatás

Kisebbségi oktatásunk biztosítja a kisebbség történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és –teremtést, az önismeret kialakítását, a kisebbségi jogok megismerését és gyakorlását.

A heti 2 óra kötelező jellegű foglalkozás 8 évfolyamon keresztül intenzív és alapos ismeretszerzést és képességfejlesztést tesz lehetővé.

 

E kisebbségi oktatás segíti az etnikai kisebbséghez tartozó tanulókat abban, hogy megtalálják, megőrizzék és fejlesszék identitásukat, vállalják másságukat, elfogadják és másoknak is megmutassák értékeiket.

A népismeret tantárgy tanulása a többségi társadalomhoz tanulók számára pedig lehetővé teszi, hogy toleránsak és nyitottak legyenek a mássággal szemben, amely alkalmassá teszi őket más nemzetiségek és népek elfogadására.

 

A népismeret tantárgy feladata   identitás- és értékközvetítés   hatással van a módszerek megválasztására. A nyitott oktatási formákban történő tanítás olyan ismeretszerzést biztosít, amely az élménytől a cselekvésen és megértésen át a tapasztalathoz vezet. Így fokozatosan kialakulnak a tanulókban azok a kompetenciák, amelyek alkalmassá teszik őket önálló projektek lebonyolítására.